Анонси

  ЧОДА

  ЧОР

  ЧМР

  Завдання та функції

  Назад

   

  Основні завдання Управління:

  1) забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва на  території Чернігівської області, розвитку соціальної інфраструктури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, підвищення енергоефективності у будівництві, а також державної політики у сфері дорожнього господарства;

  2) виконання завдань з проектування, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів житлового, соціального призначення, об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

  3) сприяння впровадженню у будівництво прогресивних проектних рішень, нових технологій, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів;

  4) виконання завдань, пов’язаних з реалізацією повноважень щодо здійснення закупівель, та ефективне використання державних коштів, що спрямовуються на цю мету.

  Управління відповідно до покладених на нього завдань:

  1) організовує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури України, інших актів законодавства та здійснює контроль за їх реалізацією;

  2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

  3) надає, в межах повноважень, адміністративні послуги;

  4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

  5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у будівельній галузі у межах Чернігівської області та вживає заходів для усунення недоліків;

  6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Чернігівської області;

  7) вносить, у межах повноважень, пропозиції до проекту обласного бюджету;

  8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів, розпорядником яких воно є;

  9) бере участь у підготовці  заходів  регіонального розвитку;

  10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, а у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

  11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

  12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;

  13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях обласної ради;

  14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

  15) забезпечує, в межах компетенції, здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

  17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

  18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

  19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

  20) постійно інформує населення регіону про стан виконання визначених законом повноважень;

  21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

  22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

  23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

  24) організовує у межах повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

  25) забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

  27) забезпечує у межах повноважень захист персональних даних;

  28) координує на території області діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови, участь у розробці відповідних містобудівних програм, іншої містобудівної документації;

  29) виконує функції замовника будівництва об’єктів житлово-комунального і соціального призначення;

  30) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення розпорядником коштів за програмою);

  31) координує, в межах своїх повноважень, діяльність структурних підрозділів обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій області у сфері розробки та реалізації проектів комплексних регіональних програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

  32) бере участь у формуванні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для відповідної території;

  33) забезпечує аналіз ефективності управління підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери його управління;

  34) співпрацює з підприємствами, об’єднаннями та асоціаціями з питань реалізації інвестиційних програм на території області та здійснює технічний нагляд за будівництвом;

  35) бере участь у виставково-ярмаркових та презентаційних міжнародних заходах, які проводяться в Україні та за кордоном, спрямованих на впровадження нових технологій, обладнання, матеріалів;

  36) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України;

  37) бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

  38) здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів у рамках реалізації проектів державного значення;

  39) бере участь у реалізації заходів щодо енерго- та ресурсозбереження, впровадження екологічно безпечних технологій;

  40) бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

  41) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

  42) бере участь у розробці на основі пропозицій структурних підрозділів обласної державної адміністрації поточних перспективних програм капітального будівництва в межах адміністративно-територіальної одиниці, в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

  43) розміщує замовлення на проектно-розвідувальні роботи, укладає з проектними і вишукувальними організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

  44) здійснює передачу в установлені терміни проектним або вишукувальним організаціям завдань на проектування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проектних і розвідувальних робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

  45) приймає і перевіряє комплектність одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечує в установленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, у випадках, передбачених чинним законодавством, її погоджує, затверджує та передає будівельним організаціям;

  46) розміщує замовлення на капітальне будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об’єктів відповідно до діючих нормативних актів;

  47) забезпечує реєстрацію в органах державного архітектурно-будівельного контролю декларацій про початок виконання (підготовчих) будівельних робіт, декларацій про готовність об’єктів до експлуатації та отримує дозволи на виконання будівельних робіт, сертифікати відповідності закінчених будівництвом об’єктів;

  48) передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

  49) передає підрядній організації в погоджені нею терміни проектну документацію, відповідні документи про дозвіл або інші документи щодо:

  виконання будівельних робіт;

  проведення робіт у зоні повітряних ліній електропередач та ліній зв'язку, ділянок залізниць, що експлуатуються, або в смузі відчуження залізниць, а також на розкриття шляхових покриттів;

  користування під час проведення будівельних робіт у населених пунктах електроенергією, газом, водою, парою від існуючих джерел відповідно до проекту організації робіт;

  вирубування лісу і пересадження дерев;

  50) здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

  51) забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об’єктів до експлуатації;

  52) передає завершені будівництвом та введені в дію об’єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

  53) здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

  54) приймає від підрядника згідно з актом законсервовані об’єкти, вносить інвесторам пропозиції щодо подальшого використання об’єктів незавершеного будівництва;

  55) веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність з усіх видів діяльності за затвердженою формою, несе відповідальність за їх достовірність;

  56) перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

  57) надає на договірних засадах послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності та окремим громадянам;

  58) здійснює інші передбачені законом повноваження.

  Назад

  Президент України

  ВРУ

  КМУ

  Мінрегіон

  data

  economy

  academy

  teplo

  teplo

  teplo